Convenant

tussen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk en het Dorpsvereniging De Coorndijk te Goudswaard.

De ondergetekenden:

 • De gemeente Korendijk, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door de heer S. Stoop in zijn hoedanigheid van burgemeester ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015, hierna te noemen: ‘de gemeente Korendijk’

en

 • de Dorpsvereniging De Coorndijk vertegenwoordigd door de voorzitter  en secretaris,  hierna te noemen: ‘ de dorpsvereniging ’,

Overwegende dat de gemeente Korendijk er naar streeft:

 • De communicatie met haar burgers te verbeteren;
 • Haar burgers te betrekken bij elk gemeentelijk beleid dat raakvlakken heeft met het algemeen dorpsbelang van Goudswaard incl. de Oudendijk;
 • Haar burgers instrumenten te verschaffen om als mee denkgroep te functioneren voor het beleid over onderwerpen die het algemeen dorpsbelang betreffen;
 • Burgers directer te betrekken en medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun fysieke en sociale woon- of leefomgeving.

Komen overeen daartoe het volgende convenant op te stellen:

Artikel 1

 1. Het gemeentebestuur erkent de Dorpsvereniging De Coorndijk als officiële gesprekspartner en onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de vereniging.
 2. De rol van de dorpsvereniging is deelname aan het maatschappelijk debat om op deze wijze de leefbaarheid van het dorp onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur.
 3. Het college overlegt tenminste twee maal per jaar met het bestuur van de dorpsvereniging.

Artikel 2

 1. De dorpsvereniging heeft het recht om gevraagd of ongevraagd inbreng te hebben bij al het gemeentelijk beleid – zowel in de voorbereidende als de uitvoerende fase – dat raakvlakken heeft met het algemeen dorpsbelang van Goudswaard.
 2. De dorpsvereniging stelt een huishoudelijk reglement op dat het intern functioneren van de vereniging regelt en waarin in ieder geval wordt aangegeven op welke wijze het lidmaatschap openstaat, hoe het bestuur wordt gevormd en de bestuursvergaderingen worden gehouden en hoe de plenaire vergaderingen met de inwoners worden georganiseerd.
 3. De dorpsvereniging vergadert minimaal twee maal per jaar.
 4. De plenaire vergaderingen zijn openbaar; inwoners van het dorp hebben spreekrecht.

Artikel 3

 1. De dorpsvereniging streeft er naar zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de inwoners van het dorp.
 2. De dorpsvereniging zorgt steeds voor goede terugkoppeling naar de inwoners van het dorp.
 3. De dorpsvereniging stelt een meerjarenplan op waarin de aandachtsgebieden en de te bereiken doelen worden omschreven.
 4. Zowel het gemeentebestuur als de dorpsvereniging houden redelijke termijnen in acht bij het beantwoorden van elkaars correspondentie en verzoeken, tenzij dit anders overeengekomen wordt.
 5. De dorpsvereniging legt eenmaal per jaar verantwoording af door middel van een jaarverslag en een financieel verslag.

Artikel 4

 1. Het gemeentebestuur betrekt de dorpsvereniging actief bij voorbereiding en uitvoering van beleid dat raakvlakken heeft met het algemeen dorpsbelang.
 2. Het gemeentebestuur verstrekt te allen tijde de nodige informatie.
 3. Dorpsvereniging De Coorndijk  wordt voor informatieavonden en presentaties van projectplannen die hun gebied betreffen uitgenodigd.
 4. Indien het gemeentebestuur een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de dorpsvereniging, wordt dat gedaan onder opgaaf van redenen.
 5. De beleidsmedewerker burgerparticipatie is het eerste aanspreekpunt voor De dorpsvereniging.
 6. De dorpsvereniging wijst ook een vaste contactpersoon aan voor de gemeente.

Artikel 5

 1. Het convenant treedt in werking op 8 december 2015 en wordt na drie jaar geëvalueerd.
 2. Bij gebleken noodzaak en na wederzijds goedvinden is tussentijdse aanpassing van het convenant mogelijk n.a.v. een tussentijds evaluatiegesprek.
 3. Partijen kunnen na evaluatie van de driejaarlijkse periode besluiten al dan niet tot voortzetting van het convenant over te gaan.

Artikel 6

 1. Het convenant wordt beschouwd als een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de dorpsvereniging, waarin elkaars rechten, plichten en bevoegdheden worden vastgelegd. 
 2. Het staat de dorpsvereniging vrij meer en/of andere activiteiten te ondernemen, mits deze niet strijdig zijn met het convenant. 
 3. De uitleg van dit convenant wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid die het gemeentebestuur en De dorpsvereniging jegens elkaar in acht behoren te nemen.

Piershil, 8 december 2015